Login เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 

การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 
 
   แผนรับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
   แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
   สรุปจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง
   สอบถามเลขที่ใบแจ้งความจำนง สำหรับนักเรียน
 

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
 
 
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.4]
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.1)
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.4)
 
 
 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิการพิจารณา จัดที่เรียน
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
 
 
   ค้นหาผลสอบรายบุคคล
 • ผลสอบระดับ ม.ปลาย
  • 00วิทย์-คณิต IEP
  • 01วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์(วิทย์สุขภาพ)
  • 02วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์(วิศวกรรม)
  • 03วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์(เทคโนโลยี)
  • 04คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(นิเทศศิลป์)
  • 05คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(ธุรกิจ)
  • 06ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
  • 07ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • 08ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น (ความสามารถพิเศษ)
  • 00วิทย์-คณิต IEP (รอบ2)
     สรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ตามประเภทการสมัคร
   

   สรุปผลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
   
   
     สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว
     กรอกประวิติ เพื่อมอบตัว
     พิมพ์ใบชำระเงิน ผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียนที่มอบตัวแล้ว